imagefp5Kontakt os:

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Mangfoldighedsprojekt

- giver flere mennesker med handicap glæden ved at være frivillige

Mangfoldighedsprojektet handler om at få personer med et fysisk eller psykisk handicap til at engagere sig som frivillige.

Gennem frivillighed vil personer med handicap få en oplevelse af at blive inkluderet i socialt fællesskab, hvilket kan give personlig udvikling, netværk og øget livskvalitet.

Hvad får foreningerne ud af at deltage i projektet?
Foreningerne får kigget indad og bliver bevidste om egen praksis i forhold til inklusion.

 

Foreningerne vil desuden:

 • få inspiration til nye måder at inkludere mennesker med handicap i egen forening.
 • blive opmærksomme på, hvilke hensyn, det kræver at inkludere mennesker med forskellige handicap.
 • få styrket deres tiltrækningskræft overfor nye medlemmer, aktive frivillige og bidragsydere.
 • få et større netværk af samarbejdspartnere ved at lære andre foreninger at kende.
 • kunne give hinanden sparring og samarbejde om f.eks. fælles arrangementer eller rekruttering af nye medlemmer mv.

Hvorfor igangsætter vi dette projekt?
Mennesker med fysisk eller psykisk handicap
For mange betyder det at have et handicap barrierer for deltagelse i sociale fællesskaber gennem foreningslivet. Vi ser, at mange mennesker med handicap ikke kender til mulighederne for at bidrage aktivt som engagerede frivillige.

Ligeledes ser vi, at mennesker med handicap bliver udsat for fordomme og stigmatisering ift. deres handicap eller sårbarhed. F.eks. kan familie og støtte- kontaktpersoner opfatte dem som hørende til den gruppe, frivilligt arbejde er rettet mod - i stedet for at være en gruppe, der kan bidrage aktivt med at udføre frivilligt arbejde. Dette kan også medvirke til barriere for aktiv deltagelse og bidragelse til fællesskabet.

Oplever man sig som ressourcesvag og ude af stand til at bidrage til samfundet og fællesskabet, kan følgerne være lavt selvværd, ensomhed og isolation.

Omvendt viser erfaringerne, at ved at engagere sig som frivillig i en forening, så skabes der grundlag for at være noget for andre og at blive del af et fællesskab. Ligeledes kan det give den enkelte en identitet og selvforståelse, der bygger på handling og kompetencer.

Der er med andre ord tale om social rehabilitering, der kan skubbe mennesker med handicap videre både med hensyn til personlig udvikling, netværk og livskvalitet.

Foreningerne
Når der overvejes at inddrage frivillige i foreningerne tænkes der ofte – hvad kan den enkelte frivillige bibringe foreningen af ressourcer? og hvad kræver det af os som forening at inkludere frivillige, der har et handicap? – vi har ikke mulighed for at tage de største hensyn. Dette kan skabe visse barrierer for deltagelse for mennesker med særlige behov.
Undersøgelser viser også, at der meget ofte skabes homogene og ”lukkede” foreninger, der appellerer til de ressourcestærke, der selv kan finde vej og en plads i fællesskabet.

Hvad får personer med handicap ud af at deltage i projektet?
Foreningernes passive medlemmer og personer med handicap, der slet ikke er tilknyttet foreninger, vil:

 • blive bevidste om barrierer og muligheder for aktiv deltagelse i foreningslivet
 • få afklaret egne kompetencer i forhold til at kunne udføre frivilligt arbejde
 • blive afklaret om mulige frivilligjobs, de interesser sig for og har kompetencer til at udføre.
 • blive en del af foreningslivet og dermed af et fællesskab, hvilket øger livskvaliteten.

Der vil være mulighed for, at deres stemme styrkes og bakkes op af de mere etablerede foreningsfællesskaber.

Ved at skabe opmærksomhed på det givende for foreningen ved at inddrage mennesker med handicap samt ved at skabe mulighed for, at foreningerne kan kigge indad på egen praksis i forhold til inklusion – kan det skabe større mangfoldighed og rummelighed i foreningerne – til fælles udbytte for både mennesker med handicap og foreningerne selv.

 

Hvem deltager i projektet?
Frivilligcenter Hillerød samarbejder med en række lokale handicapforeninger under Danske Handicaporganisationer og patientforeninger. På sigt vil vi også inddrage andre foreninger (kulturelle, idræt og sociale) i samarbejdet om at mobilisere og engagere mennesker med handicap.

Hvordan?
På workshops og gennem sparring arbejder de deltagende handicap- og patientforeninger med inklusion.De ser på, hvordan den enkelte forening inkluderer handicappede – bryde med barrierer og se muligheder. Ligeledes er der fokus på at skabe rammer og vilkår for, at personer med handicap kan yde frivilligt arbejde i foreningen, men også på at definere opgaver til frivillige med handicapbaggrund.

Hensigten er, at foreningerne øger inklusion af flere aktive frivillige, ved at opsøge passive medlemmer og åbne deres øjne for glæden ved at udføre frivilligt arbejde.Ligeledes opsøges personer med handicap, der ikke er tilknyttet foreningslivet – så de bliver opmærksomme på det givende ved at blive aktive frivillige på samme måde som passive medlemmer.

Hvad kræver det af foreningerne at deltage?
Over en periode på 5-6 måneder vil I som forening skulle deltage i:

 • 3-4 forskellige workshops af ca. 3 timers varighed

  Hvad får lokalsamfundet ud af projektet?
  Større mangfoldighed i foreningsfællesskaberne vil bidrage til at nedbryde fordomme og skabe gensidig forståelse mellem mennesker lokalt, og det vil give et styrket foreningsliv.

   

  Hillerød vil være en by, der gør ekstra for at personer med handicap er velkomne i foreningslivet.

 • 4 forskellige sparrings- og netværksmøder af ca. 2 timers varighed
 • et foreningsmøde (sammen med de øvrige deltagende foreninger) på ca. 2 timers varighed hver 3. til 5. uge

Derudover vil i komme til at arbejde aktivt med den læring, I har gjort jer på de forskellige workshops, så foreningen internt arbejder videre med at inkludere personer med handicap som aktive frivillige. I skal desuden være opsøgende ift. jeres medlemmer og formidle budskabet om, at ved at yde frivilligt arbejde kan man skabe sig en anden identitet end blot at være syg eller handicappet, og at selv om man er syg eller handicappet, er der stadig mange muligheder for at bidrage til fællesskabet.

 

Bidrage med gode historier og erfaringer fra projektet, så der kan produceres materiale, som andre foreninger og personer kan få gavn af. Det kan være i form af mails med gode historier, billeder eller små videoklip.

Projektet kommer muligvis til at løbe over en længere periode på 2 år. Dette er dog afhængigt af, at der opnås finansiering til det.

Hvilke muligheder har du som ny frivillig?
Personer med handicap, der endnu ikke er aktive i foreningslivet, kan benytte sig af følgende tilbud:

 • En-til-en vejledning
 • 1 workshops af ca. 3 timers varighed, hvor der er fokus på barrierer og muligheder for aktivt at deltage i foreningslivet
 • Sparring i forhold til afklaring af kompetencer og frivilligjob-muligheder
 • Blive engageret som frivillig i en forening, der har ens interesse

Hvor foregår det?
Frivilligcenter Hillerød
Fredensgade 12c
3400 Hillerød.

Her vil møderne og de forskellige workshops blive afholdt, men meget af arbejdet vil også komme til at foregå ude i foreningerne.

Meld dig til her eller få flere oplysninger
Har du lyst til at deltage i projektet eller blot høre mere om det, kan du henvende dig til:

Mahasiah Rasmusen på mr@frivilligcenter-hillerod.dk eller Anette Nielsen på info@frivilligcenter-hillerod.dk