Om Team Rotary Puljen

Puljens navn:

Team Rotary Nordsjælland Puljen. Puljen er oprettet af Hillerød Christian IV Rotaryklub.

Formål med puljen:

Formålet med puljen er at støtte sociale foreninger og grupper, der støtter, hjælper eller varetager interesser for mennesker, der er socialt sårbare/udsatte med bosted i Hillerød Kommune. Målgruppen kan være børn, unge, voksne eller ældre borgere. Aktiviteterne kan f.eks. være støtte til rådgivning, krisehjælp, fællesskaber og samvær, sorggrupper eller voksenvenner. Især prioriteres støtte til aktiviteter, der medfører en direkte oplevelse for og/eller involvering af målgruppen. Også økonomisk støtte til materiel, som understøtter aktiviteter for og med sårbare målgrupper, prioriteres.

Puljens midler tilvejebringes via overskud af det sponsorfinansieret cykelprojekt Team Rotary Nordsjælland, hvor maks. 40 ryttere og et crew gennem egenfinansiering og sponsorstøtte deltager i en cykeltur fra Hillerød til Paris i juli.  Frivilligcenter Hillerød varetager de administrative opgaver vedrørende ansøgning af puljen, herunder synliggørelse af puljen lokalt i Hillerød Kommune og blandt de frivillige sociale foreninger og grupper.

Tildelingen varetages af et tildelingsudvalg, der består af henholdsvis to repræsentanter udpeget af Hillerød Christian IV Rotaryklub og to repræsentanter udpeget af bestyrelsen i Frivilligcenter Hillerød.

Stifterne af puljen kan ikke selv modtage puljemidler.

Ansøgning af puljen:

Ansøgninger skal sendes til Frivilligcenter Hillerød på mailadressen: rotary@frivilligcenter-hillerod.dk.  

Ansøgning skal indeholde oplysninger om ansøgers identitet, herunder cpr.nr. eller cvr.nr, navn, adresse, e-mail og tlf.nr. samt bankkontonummer. Desuden skal det oplyses, hvilken rolle personen har i foreningen/gruppen, der søger. Desuden skal den indeholde en kort men præcis beskrivelse af den aktivitet, der søges om støtte til, herunder formålet med aktiviteten og et budget, der understøtter aktiviteten. Puljemidlerne skal normalt være anvendt i det pågældende støtte år, med mindre at andet er aftalt.

Senest tre måneder efter aktivitetens afslutning forpligter den, der har modtaget støtte, sig til at indsende en kort rapport om aktivitetens gennemførelse herunder et kort regnskab.

Der vil normalt være tale om støttebeløb i rammen kr. 2.500 og op til kr. 25.000.

I forbindelse med tildeling af økonomisk støtte til en aktivitet, inviteres alle bidragsmodtagere til en reception i frivilligcenter Hillerød, hvor donationen overrækkes af en repræsentant fra Hillerød Christian IV Rotaryklub og Team Rotary Nordsjælland.