Ud i Livet

Peer – en vej til recovery og fællesskab gennem støtte og følgeskab
UdiLivet web

Der er tale om et samarbejdsprojekt, der skal skabe øget trivse og livskvalitet og mindske isolation og ensomhed blandt medborgere +18 år med psykiske udfordringer eller sårbarhed i Hillerød.

Personer, som har erfaring med psykisk sårbarhed, sygdom og recovery, engageres som frivillige peer-støttere, hvilket betyder, at man på baggrund af egne erfaringer med psykiske sårbarhed og arbejde med at bryde ensomhed eller isolation, støtter andre medborgere med brobygning og følgeskab til lokale frivillige fællesskaber særligt med motion og bevægelse som omdrejningspunkt. DGI Nordsjælland og Hillerød Fodbold tilbyder særlige motion-for-sindet-hold, som en væsenlig del af projektet.

Mål og succeskriterier
Målet er at rekruttere og engagere en gruppe på min. fem frivillige peers og få skabt en ramme/
model for rekruttering, formidling og match med medborgere, der ønsker kontakt til en eller en gruppe af peers - parallelt med, at der arbejdes med brobygning og parathed hos foreningerne. Målet er desuden at afdække, hvordan vi på sigt kan skabe en bæredygtig organisering af frivillig peers, der kan understøtte brobygning til de lokale fællesskaber og netværk - i samarbejde med lokale foreninger og Hillerød Kommune.

Målgruppe
Projektet henvender sig medborgere +18 år med psykiske udfordringer i en recovery-proces og medborgere +18 år, der selv har oplevet psykiske udfordringer, ensomhed og isolation,  som vil bruge disse erfaringer til at støtte op om andre personers recovery-proces via frivillig peer-støtte. De sekundære målgrupper er (et udsnit af) lokale foreninger og fællesskaber, som vi vil engagere og motivere til et samarbejde om brobygning og inklusion.

Aktiviteter i projektet
a. Rekruttere/uddanne peer-frivillig-team
b. Rekruttere og engagere deltagere der ønsker peer-støtte til et aktivt fællesskab - bl.a. oplysningsindsatsen ved f.eks. udforme et ”kontaktkort”, som udleveres af støtte-kontaktpersoner, jobcenteret og sundhedscenteret til at skabe kontakt til peer-frivillige udenfor psykiatrien
d. Følgeskab og støtte til Hillerød Fodbold/DGI tilbud og andre aktivite fællesskaber /foreningsliv
e. Bearbejde barrierer i foreningslivet ift. psykisk sårbare: Oplæg i foreningerne/nedbryde tabuer – foreningerne kan fortælle om muligheder – række ud/skabe rummelighed.
Sekundært og i samarbejde med FcH sekretariatet:
f. Samarbejde med foreninger om at udvikle aktiviteter med formålet om at få flere med i fællesskabet f.eks. i regi af FcH + arbejde med den gode velkomst/skabe ”safe-space” i foreningerne (samarbejde med andet projek i FcH)

Organisering
FcH er indsatsansvarlig overfor Hillerød Kommune, Borger- og Socialservice, der er projektejer af det overordnede projekt: ”Peer-støtte og brobygning i Hillerød Kommune”. Sundhedsstyrelsen og Region Hovedstadens Social- og Psykiatriudvalg har tildelt puljemidler til to projekter i socialpsykiatrien i Hillerød Kommune med fokus på peers, fællesskaber og civilsamfundet. Puljerne samles i nogen grad som et samlet projekt for at opnå størst mulig synergi og anvende ressourcerne bedst muligt.
Den frivillige peer-støtte i FcH til lokalefællesskaber, indgår som en del af et samarbejde med CUS, hvor der er ansat tre peers og et motionstilbud på Hillerød stadion faciliteret af DGI/Hillerød fodbold under navnet: Ud i Livet.

Projektperiode:
1.2.2020-20.1.2021. Det vurderes herefter om og hvordan frivillige peer støtte kan videreføres i en anden fase i 2021

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube