I denne kategori finder du tilbud målrettet mennesker med handicap, f.eks. information og oplysning, rådgivning og vejledning, netværk og sociale aktiviteter. Her finder du også interesseorganisationer.

ADHD-foreningen Nordsjælland

At skabe forståelse for og faktisk forbedring af forholdene for mennesker med ADHD og deres pårørende.

Alzheimerforeningen Hillerød

Foreningen har to faste aktiviteter - torsdagscafé og søndagstræf. Foreningen er også initivativtager eller deltager i enkeltstående arrangementer.

Alzheimerforeningen Hillerød - Gotvedgymnastik

På dette hold kan man som pårørende og efterlevende til mennesker med demens deltage i Gotvedgymnastik og efterfølgende nyde hyggeligt samvær og erfaringsudveksling over en kop kaffe/te.

Dansk Blindesamfund Nordsjælland

Vi er en forening af synshandicappede, der dels arbejder for at bedre medlemmernes dagligdag, dels skaber netværk

Dansk Handicapforbund Hillerød Afdeling

Afdelingen er et lokalt samarbejdsorgan for Danske Handicaporganisationers (DH) medlemsorganisationer. Afdelingen repræsenterer alle DH’s medlemsorganisationer.

Danske Handicaporganisationer – Hillerød afd.

Foreningens formål er handicappolitik. En af aktiviteterne er understøttelse af repræsentanter i Hillerød Handicapråd. Medlemmerne mødes en gang månedligt, i reglen kl. 19-21

Diabetesforeningen i Hillerød

Foreningen afholder cafemøder og andre arrangementer - ofte med oplæg fra læger eller andre fagfolk - og giver råd og vejledning om diabetes

Epilepsiforeningen Nordsjælland

En lokal afdeling af Epilepsiforeningen.

Handiklubben

At arrangere oplysende og underholdende arrangementer for især lokale handicappede i Hillerød eller hvem, der ønsker at være medlem.

Hillerød Handicap Idrætsforening

Bordtennis for handicappede.

Hjernesagen i Nordsjælland

Tirsdage og torsdage kl. 10.00-15.30. Stolegymnastik, sang & musik, tegning & maling, IT, husflid herunder trædrejeværksted, kulturelle arrangementer, udflugter, ferietur og holdtræning i varmtvandsbassin.

Hjerneskadeforeningen Lokalforening Nordsjælland

Foreningens formål er at arbejde for at forebygge - og bekæmpe følgerne af - erhvervede (dvs. ikke medfødte) hjerneskader samt at yde støtte til skadede og deres pårørende, ved at arbejde for at færre mennesker rammes af en hjerneskade, herunder at planlægge og gennemføre forebyggende aktiviteter, at skabe og opretholde kontakt mellem personer med erhvervet hjerneskade samt deres pårørende med henblik på gensidig støtte, at medvirke til at hjerneskaderamte og deres pårørende får fornøden psykologisk og social rådgivning og vejledning, at arbejde for at alle, der pådrager sig en hjerneskade, får optimal behandling og rehabilitering.

Landsforeningen for Marfan Syndrom

At yde personlig og faglig støtte til personer med Marfan Syndrom.

Landsforeningen Læs&Stav

Vi arbejder for at samle alle gode kræfter om at tage livtag med skriftsprogsudfordringer og sammen skabe et massivt løft indenfor læsning og stavning.

LEV Hillerød/Allerød

Interessevaretagelse og rådgivning

Lokalforeningen til bekæmpelse af Cystisk Fibrose (CF)

Formål: Indsamle penge til landsforeningen
Aktivitet: Oplysning, selvhjælps- eller netværksgrupper
Målgruppe: Handicappede, sygdomsramte

Ordblinde/Dysleksiforeningen Hillerød

Foreningen arbejder for en generel anerkendelse af ordblindhed og for at udbrede kendskabet til vilkår og muligheder for ordblinde.

Scleroseforeningens lokalafdeling Nordsjælland Øst

Vi laver arrangementer for scleroseramte og deres pårørende.

SIND Hillerød/Allerød Lokalforening

Skabe forståelse og tolerance for sindslidende og deres pårørende. SIND arbejder for trivsel, forebyggelse og rehabilitering.

Spastikerforeningen Nordsjælland

Formål:

  • At arbejde for optimale behandlingsmuligheder.
  • At hjælpe til oplæring, uddannelse, beskæftigelse og pleje.
  • At arbejde for en bedre offentlig omsorg.
  • At udbrede kendskabet til handicappet, dets opståen og følger.
  • At støtte videnskablig forskning og deltage i internationalt samarbejde.

Stomiforeningen COPA

Hjælp til stomiopererede, der har spørgsmål om livet med stomi.

Søndagstræf - demensnetværk Hillerød

Mødes for at hygge, snakke, synge eller opleve sammen med andre i samme situation

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube