I denne kategori finder du tilbud om rådgivning f.eks. om økonomi, jura eller it samt rådgivning af social karakter.

Advokathjælpen

Hillerøds Advokater giver gratis og anonym retshjælp tirsdag kl. 17.30 - 18.30.

Bisidderne i frivilligcentret

En bisidder er en uvildig person, der kan fungere som et par ekstra øjne og ører, når du som borger står over for en myndighed som fx en sagsbehandler, visitation i eget hjem, en læge eller en advokat. Med andre ord i situationer, hvor det kan være svært at huske, hvad der er blevet sagt og/eller få stillet de nødvendige spørgsmål.

Dansk Folkehjælp Hillerød

Aktivitet: Oplysning, Besøgsvenner/aflastere, Rådgivning

Din lokale bisidder

Alle over 18 år har ret til en bisidder i mødet med det offentlige. Det vil sige en uvildig person, der kan fungere som et par ekstra øjne og ører, når borgeren står over for en myndighed som eksempelvis en sagsbehandler, visitation i eget hjem, en læge eller advokat.

Familierådgivningen

Har du/I også udfordringer i livet, som du/I har lyst til at dele med os?

Hillerød Seniorråd (tidligere) Ældreråd

Rådgiver byrådet i alle sager, som vedrører ældre borgere og medvirker til at fastsætte ældrepolitikken. Skal høres i alle sager, som vedrører ældre borgere.

 

 

Hjerneskadeforeningen Lokalforening Nordsjælland

Foreningens formål er at arbejde for at forebygge - og bekæmpe følgerne af - erhvervede (dvs. ikke medfødte) hjerneskader samt at yde støtte til skadede og deres pårørende, ved at arbejde for at færre mennesker rammes af en hjerneskade, herunder at planlægge og gennemføre forebyggende aktiviteter, at skabe og opretholde kontakt mellem personer med erhvervet hjerneskade samt deres pårørende med henblik på gensidig støtte, at medvirke til at hjerneskaderamte og deres pårørende får fornøden psykologisk og social rådgivning og vejledning, at arbejde for at alle, der pådrager sig en hjerneskade, får optimal behandling og rehabilitering.

Hjerteforeningen Hillerød

Hjertecafeer - motion - blodtryksmålinger - diverse landsdækkende kampagner - synliggørelse.

Kræftrådgivningen

Tilbyder individuelle eller par- og familiesamtaler med kræftramte, pårørende, efterladte eller andre, som er berørt af kræft. Desuden er det muligt at deltage i relevante gruppefora

Landsforeningen for Marfan Syndrom

At yde personlig og faglig støtte til personer med Marfan Syndrom.

LEV Hillerød/Allerød

Interessevaretagelse og rådgivning

Offerrådgivningen i Nordsjælland

Rådgivning af ofre, der har været ude for en forbrydelse samt vidner og pårørende.

Sind Nordsjælland

Åben anonym rådgivning tirsdage kl. 16-18 og torsdage kl. 14-17

Spastikerforeningen Nordsjælland

Formål:

  • At arbejde for optimale behandlingsmuligheder.
  • At hjælpe til oplæring, uddannelse, beskæftigelse og pleje.
  • At arbejde for en bedre offentlig omsorg.
  • At udbrede kendskabet til handicappet, dets opståen og følger.
  • At støtte videnskablig forskning og deltage i internationalt samarbejde.

Økonomisk Råd og Vejledning

Vejlederne har en baggrund i et pengeinstitut og er fortrolige med økonomiske problemstillinger. Vejledningen foregår som et uformelt møde, hvor de konkrete problemer gennemgås. Hjælpen er anonym og gratis. Vejlederne har tavshedspligt og er neutrale. Alle er velkommen, men bestil venligst tid.

Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube