Bestyrelsen

Formand Peter Andersen, Danmarks Naturfredningsforening

peter andersen

Peter arbejder i Gribskov Kommune som specialkonsulent på arbejdsmarkedsområdet. Han har tidligere arbejdet i Hillerød Kommune, hvor han blandt andet var kontaktperson i forhold til frivilligcentret og kom ad den vej - kombineret med sin deltagelse i bestyrelsen for den Folkelige tænketank og bestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening - i tæt kontakt med centret.

Motivationen for hans arbejde i frivilligcentret er, at han synes, der bliver gjort et kæmpearbejde af de frivillige, og at de på mange måder er med til at støtte op om mange typer borgere, også dem der kan have det lidt svært i hverdagen. Peter ser også et udviklingspotentiale i samarbejdet mellem myndigheder og frivillige i forhold til en fortsat udvikling af velfærdssamfundet. 

Han er gift med Annett og har to døtre.

Næstformand Jørgen Nielsen, Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

jrgen nielsen

Jørgen er uddannet officer i Hæren og derefter uddannet som civilingeniør. Han har arbejdet i forsvaret frem til 1996, med b.la 14 års tjeneste i Hjørring. Trådte ud af forsvaret i 1996 og blev personale- og planlægningschef i Lægemiddelstyrelsen. Fra december 2001 frem til sin pensionering januar 2007 var han koncernindkøbschef i Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Jørgen har hele livet været involveret i idrætsarbejde og frivilligt foreningsarbejde. Han har været formand/næstformand i HGI Damefodbold fra 1989 til 2011, medlem af HGI Hovedbestyrelse, formand for HGI Selvforvaltning, formand for Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI), medlem af Folkeoplysningsudvalget og af Integrationsrådet/-forum, Hillerød Elite Idræt  mm.

Jørgen er gift med Dorte, har tre børn og fem børnebørn. Han er født og opvokset i Værløse og har siden 1988 boet i Hillerød.

 Bestyrelsesmedlem Kristine Bjørnbak Jørgensen, Hillerød Kvindekrisecenter

Kristine BAKristine er koordinator for frivillighed, fundraising og kommunikation på Hillerød Kvindekrisecenter. Hun har tidligere arbejdet for organisationen Reden International, som hjælper udenlandske kvinder i gadeprostitution og ofre for menneskehandel. Kristine har to samfundsvidenskabelige kandidatgrader i henholdsvis Menneskerettighedsstudier og Socialt Arbejde. Hun har desuden efteruddannet sig inden for kommunikation og projektledelse.

Kristine er engageret i Frivilligcenter Hillerød, fordi hun oplever at centret fungerer som en tryg indgang til byens mange tilbud for kvinder og børn på krisecentret. Hun er særligt optaget af Frivilligcentrets rolle som brobygger for personer, der oplever barrierer i forhold til at deltage i lokale fællesskaber.

 

Bestyrelsesmedlem Tina Borlund Jensen, SIND Hillerød-Allerød

tina borlund best

 Tina er uddannet pædagog og har arbejdet i vuggestue, børnehave,  SFO, og byggelegeplads samt været daginstitutionsleder for en integreret institution og en skovbørnehave. Hun valgte at skifte spor og arbejdede med fysisk/psykisk udviklingshæmmede børn og unge og rykkede derefter til socialpsykiatrien, hvor hun arbejdede med beboere med dobbelt diagnoser (psykisk sygdom og misbrug) et område, hun  virkelig brænder for.

Tina har tre voksne børn og to børnebørn. Hun bor i Skævinge og er født og opvokset i Værløse. 

Hun har været natteravn i flere år, og syntes det frivillige arbejde giver en helt anden mulighed og tilgang til de mennesker  man møder, idet man møder dem med åben interesse og ikke som en del af "systemet".

Bestyrelsesmedlem Ruben Holmgreen Falk, Røde Kors Hillerød

Ruben Holmgreen Falk marts 2022 beskRuben er dagligleder i Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT), hvor arbejdet består i rådgivning af kirker og organisationer om hvordan, de bedst kan fremme integration i deres lokalsamfund. Integration af migrantmenigheder i det danske samfund for at modarbejde parallelsamfund. Samarbejde med FOA og Caritas omkring rådgivning af Au Pairs. Ud over Danmarks grænser udviklingsprojekter - eksempelvis i Sri Lanka hvor opgaven er at fremme tros- og religionsfrihed, og i Zambia hvor fokus er på udsatte børn og særligt pigers rettigheder. 

 Rubens mere end 25 års erfaringer inden for NGO’er og CSO’er, dækker over udstationering i Tanzania, præst i en lokal kirke, efterskoleforstander og selvstændig konsulent. Ruben er optaget af forandringsledelse, organisationsudvikling og -drift, fundraising, samt ledelse af personale og frivillige. Han er uddannet inden for ledelse - også af frivillige, kommunikation, fundraising, projekter og GDPR. 

Ud over det daglige virke i KIT er han aktiv som bestyrelsesmedlem i bestyrelsen for Røde Kors Hillerød og har i en del år været i bestyrelsen for den kirkelige organisation New Life Outreach.

 Disse  kompetencer og erfaringer vil han bringe i spil i  bestyrelsesarbejdet for frivilligcentret for at fremme de interessefelter som Frivilligcenter Hillerød forvalter og udvikler for sine medlemmer. 

Bestyrelsesmedlem Charlotte Holmer Kaufmanas

Charlotte kaufmanas

Charlotte er forretningschef for uddannelse i HKI - Hans Knudsens Instituttet. Hans Knudsens Instituttet tilbyder STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), beskyttet beskæftigelse og jobrettede indsatser for borgere, der er syge eller af anden grund uden arbejde. Charlotte har tidligere arbejdet som vicedirektør i Karisefonden, har været leder eller chefkonsulent i Socialstyrelsen, og har bl.a. været leder af Videnscenter for Autisme og for Vækstcenter for Socialøkonomi. Hun er meget optaget af, hvordan vi arbejder professionelt og systematisk på socialområdet, så fagfolk ved hvilke metoder, der virker, og kan evaluere og dokumentere forandringer eller udviklinger hos borgerne.

Charlotte er også optaget af, hvordan socialøkonomi kan anvendes som et redskab i beskæftigelses- og socialpolitikken til at inkludere udsatte eller og folk med funktionsnedsættelser i fællesskabet. Her spiller frivillige også en stor rolle. Charlotte vil gerne arbejde med frivillighedsområdet, fordi man derigennem kan skabe positiv forandring for andre og for sig selv. Og så giver det merværdi, når det private, det frivillige og sociale arbejder sammen.

Charlotte er gift med Finn og sammen har de tre store børn.

Bestyrelsesmedlem Lise Dam

LiseDamLise er uddannet sygeplejerske. Hun har i en stor del af sit arbejdsliv haft fokus på uddannelse, både som underviser på sygeplejerskeuddannelsen og som leder på socialrådgiveruddannelsen. Lise er nu ansat på sygeplejerskeuddannelsen i Københavns Professionshøjskole i Hillerød. 

Lise er generelt optaget af vores organisering og udvikling af velfærdssamfundet og af, hvordan vi kan uddanne professionelle, der har fokus på at skabe aktiviteter og indsatser, som har fokus på sundhedsfremme og forebyggelse bl.a. ved at styrke frivillighed og inkluderende fællesskaber omkring forskellige interesser og aktiviteter. Samtidig arbejder hun for at skabe synergi mellem uddannelse og frivillighed ved at afsøge muligheder for at involvere studerende i frivillighed på forskellige måder.