Strategi og handlingsplaner

Frivilligcenter Hillerøds arbejdsgrundlag 2019-2021:

Social tilgængelighed og samarbejde – en vej til større deltagelse og mangfoldighed i fællesskaberne

Frivilligcenter Hillerød er sat i verden for at bidrage til at skabe de bedste betingelser og de største udfoldelsesmuligheder for den lokale frivillighed i Hillerød. Vi yder konsulentbistand til foreninger, synliggør frivillige aktiviteter og mobiliserer mennesker til frivilligt engagement. Vi arbejder for at gøre det lettere at være frivillig forening og nemmere at blive frivillig – også for de mennesker, som oplever barrierer i forhold til at deltage i frivillige fællesskaber pga. handicap, psykisk sårbarhed, sygdom eller sprogvanskeligheder.

Frivilligcenter Hillerød har et socialt sigte og understøtter og servicerer i særlig grad de lokale sociale foreninger, men vi står også til rådighed for mange andre typer foreninger, frivillige og borgere, herunder også den uorganiserede og projektorienterede frivillighed, som opstår spontant ud fra lokale behov og engagerede borgere. Grundlæggende er Frivilligcenter Hillerøds styrke vores lokale tilstedeværelse, samarbejdet med lokale aktører og kendskab til lokale behov, styrker og udfordringer.

Frivilligcenter Hillerød tilslutter os FriSes fælles formål og mål:

Frivilligcentrene skaber rammer for deltagelse og fællesskaber og har til formål at støtte, synliggøre, udvikle og fremme frivilligheden og foreningslivet lokalt. 

  • Kvalitet & Mangfoldighed

Frivilligcentrene øger kvaliteten og mangfoldigheden af det lokale frivillige arbejde ved at støtte, udvikle og inspirere frivillige foreninger og initiativer samt hjælpe nye foreninger i gang

  • Udfoldelse & Deltagelse

Frivilligcentrene øger omfanget af det frivillige arbejde og udfoldelsesmulighederne i den frivillige verden ved at gøre det lettere at blive frivillig, lettere at yde en frivillig indsats og lettere at finde hjælp og støtte i civilsamfundet.

  • Samarbejde & Sammenhængskraft

Frivilligcentrene øger den sociale sammenhængskraft og styrker en helhedsorienteret social indsats ved at skabe netværk og samarbejde på tværs af foreninger og mellem foreninger, kommuner og erhvervsliv.

Strategiske indsatsområder

Frivilligcenter Hillerøds bestyrelse har i samarbejde med sekretariatet formuleret en strategi og et arbejdsgrundlag for frivilligcentrets virke i perioden 2019-2021. Strategien udspringer af lokale såvel som nationale udfordringer, ønsker og interesser, som påvirker frivilligcentrets grundlag og fokusområder. Processen bestod i korte træk af en interessent- og omverdensanalyse, interviews med en bred palet af repræsentanter for vores medlemmer, samarbejdspartnere og Hillerød Kommune samt en række interne drøftelser af løsninger for at styrke vores virke og muligheder lokalt.

Processen har resulteret i formulering af de fire nedenstående indsatsområder, som er fundamentet for vores arbejdsgrundlag og aktiviteter i de kommende år. Vi ønsker at styrke mangfoldig inklusion og deltagelse for flere ved at arbejde med social tilgængelighed og samarbejde i og på tværs af civilsamfund og sektorer.

Synlighed

I 2018 har vi registreret 21.000 brugere af FcH-husets faciliteter ved møder og arrangementer afholdt af frivilligcentret og vores 110 medlemsforeninger og grupper. Det betyder, at mange Hillerødborgere i dag kender frivilligcentret som fysisk sted og ramme for det fællesskab, de selv er engageret i i huset Frivilligcenter Hillerød. Mange kender dog ikke nødvendigvis foreningen Frivilligcenter Hillerød og det store fællesskab med rigtig mange muligheder, som de kan få adgang til og blive en aktiv del af. Det vil vi gøre noget ved i samarbejde med vores medlemmer. Der ligger nemlig et stort uudnyttet potentiale i de tusindvis af mennesker, der benytter huset, men ofte kun kender lidt til de øvrige fællesskaber i huset, eller hvordan de kan bidrage til eller gøre brug af fællesskabet Frivilligcenter Hillerød – som forening eller som borger.

I de kommende år vil vi derfor arbejde for at stå stærkere lokalt ved at fokusere vores kommunikation og fortælling, om det vi kan og gør som forening sammen med vores medlemmer og samarbejdspartnere. Vi skal sammen med vores medlemmer indkredse og synliggøre kernen i Frivilligcenter Hillerøds virke samt fortælle historier, der viser muligheder og værdien af de mange fællesskaber samlet under et tag, således at flere mennesker, på tværs af hele Hillerød oplever, at det bliver lettere at engagere sig gennem frivilligcentret.

Brobygning

En sørgelig statistik fortæller os, at hver femte borger i Danmark i dag oplever ensomhed og at stå udenfor fællesskabet. Ensomhed og eksklusion gør mennesker syge og skaber dårlig trivsel. For frivilligcentret er det en del af vores DNA at være optaget af at få mennesker med i lokale fællesskaber. Det gælder både som deltagere og brugere, da alle mennesker, uanset udsathed, økonomisk og social status, har brug for at være del af et fællesskab – og alle mennesker, uanset udsathed, kan bidrage med noget til fællesskabet under de rette forhold eller rammer.

Der er brug for brobygning og samarbejde bredt i kommunen og for at udvikle og afprøve nye metoder ift. at samarbejde om at få udsatte og sårbare mennesker ud af isolation og ensomhed og styrke den mentale sundhed. Det kræver fokus på, hvordan vi alle kan bidrage til at forbedre den sociale tilgængelighed lokalt.

Gennem det tværfaglige samarbejde Kom med! arbejdes der om at forebygge ensomhed og styrke fællesskaber for medborgere +60 gennem støtte til frivillige, forebyggende aktiviteter, ved at skabe overblik over de eksisterende samt udbygge netværk og samarbejde mellem kommunale medarbejdere, foreninger og frivillige om at nå målgruppen.

Vi oplever, at Kom med!-samarbejdet giver os erfaringer og læring, der kan overføres på at nå andre sårbare målgrupper, f.eks. unge der har mistet, børn med søskende med særlige behov og unge, der har forældre med demens. Eller voksne med psykisk eller fysisk sårbarhed, der har brug for et netværk, der kan hjælpe med at bygge bro – nogle gange fra kommunale forløbsprogrammer eller andre tilbud – til lokale fællesskaber og trivselsgrupper.

Dokumentation og evaluering

Der er behov for at indsamle og bearbejde flere data om det, de sociale fællesskaber er og betyder for forskellige målgrupper. Vi skal hjælpe med at indsamle viden, der kan formidles som fortællinger, som bidrager til at øge vores synlighed lokalt overfor flere deltagere og brugere – og overfor dem, der nu og i fremtiden skal støtte os økonomisk. Vi skal derfor i de kommende år styrke vores kompetencer og udvikle realistiske og brugbare metoder sammen med vores landsorganisation.

Langsigtet økonomisk grundlag

Uden en stabil økonomisk platform at arbejde fra, er det vanskeligt at skabe kvalitet, kontinuitet og engagement – også i det frivillige virke. Derfor vil vi fortsætte dialogen med Hillerød Kommunes politikere og embedsfolk for at udbygge kendskab, interesse og økonomisk opbakning til vores sociale indsatser. Vi ønsker at udforske og afprøve nye veje, hvor frivillige fællesskaber i samarbejde med kommunen kan bidrage til at få sårbare grupper med i lokale fællesskaber.

Desuden er der behov for at styrke vores kompetencer ift. fundraising, herunder politisk lobbyisme og fortalervirksomhed, for at opnå finansiering gennem strategisk samarbejde med Hillerød Kommune, fonde og lokale virksomheder.

Arbejdsgrundlaget suppleres af yderligere to dokumenter: Strategi, målsætninger og handleplan for 2019 samt FcH’s Strategihus 2019-2021.

Bestyrelsen Frivilligcenter Hillerød

Hillerød, 9. april 2019.