Strategi og handlingsplaner

Frivilligcenter Hillerøds strategi 2016 – 2018                  

Strategien tager afsæt i den fælles mission og vision for frivilligcentrene i Danmark:

Frivilligcenter Hillerøds vision er at være medskaber af et socialt bæredygtigt lokalsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte. At fremme lokal frivillighed – og bidrage til social forandring og sammenhængskraft ved at samle foreninger, borgere, kommune og virksomheder om aktuelle, sociale udfordringer. At støtte mennesker i at deler erfaringer om det, der er svært – gensidigt og på lige fod. Og at skabe rammer for deltagelse og fællesskaber og støtte, synliggøre og udvikle frivilligheden og foreningslivet lokalt.

 Der arbejdes med tre overordnede målsætninger, der omsættes gennem en række kerneydelser:

 1.Kvalitet og mangfoldighed: Frivilligcentreret arbejder målrettet med at støtte, udvikle og inspirere de frivillige foreninger og initiativer ved at:

  •  yde faglig sparring og rådgivning om drift og udvikling i foreninger og selvorganiserede grupper f.eks. i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af frivillige, bestyrelsesarbejde og fundraising
  •  hjælpe nye sociale initiativer i gang gennem sparring om opstart, samarbejdspartnere, organisering, synlighed, økonomi, rammer m.v.
  •  tilbyde kurser og temamøder

 2.Udfoldelse og deltagelse: Frivilligcentret øger mulighederne og omfanget af det frivillige arbejde ved at gøre det lettere at yde en frivillig indsats og let at finde hjælp og støtte i civilsamfundet ved at:

  • hverve, matche og formidle mennesker til et lokalt engagement
  • synliggøre og formidle hjælp og muligheder – gennem den sociale vejviser, frivilligjob.dk og personlige samtaler
  • støtte foreninger i rekruttering og involvering af frivillige samt udforme jobopslag

 3.Samarbejde og sammenhængskraft: Frivilligcentret bidrager til at øge den sociale sammenhængskraft og styrker en helhedsorienteret social indsats ved at

  • facilitere samarbejde og netværk mellem og på tværs af foreninger
  • skabe dialog og samarbejde på tværs af foreningslivet, kommune, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv (f.eks. gennem afholdelse af Frivilligbørs)
  • synliggøre de frivillige foreninger og grupper, kontakt- og samarbejdsmuligheder ift. kommune, uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet og andre relevante samarbejdspartnere

 

Strategi for 2016-2018

Det strategiske fokus for Frivilligcenter Hillerød har de sidste fem år været på kapacitetsudvikling og støtte til de lokale sociale foreninger i Hillerød parallelt med centrets interne (kapacitets)udvikling.

 Frivilligcentret har medlemmer fra alle medlemstyper – særligt de sociale foreninger og selvorganiserede grupper men også kultur- og idrætsforeninger. Flere forskellige foreninger som f.eks. lokalråd, beboerhuse, og politiske partiforeninger er kommet til som nye medlemsgrupper. Motiveret af ideen om ”at krydsbestøvning skaber nyt udsyn, innovation og muligheder”, er vi glade for den udvikling.

 Vi har i dag et frivilligcenter i Hillerød, med rammer, faciliteter og faglige kompetencer, der står til rådighed for 115 medlemsgrupper og -foreningers arbejde og hundredevis af medborgere, som indgår i fællesskaber, netværk og aktiviteter som frivillige og brugere i løbet af en uge. Parallelt indgår vi i stadig stigende grad og dagligt i samarbejde og sparring med Hillerød kommune ift. udfordringer og muligheder for børn, unge, voksne og ældre. Derudover skaber og faciliterer vi løbende samarbejde og netværk med lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommunale institutioner, foreninger og medborgere.

Med denne udvikling hvor så mange aktører både er ydere af - og nyder godt af faglig sparring, sociale tilbud og en mellemmenneskelig kontakt- og samarbejdsflade i frivilligcenteret, er der parallelt opstået et voksende behov for, at få skabt et mere solidt og bæredygtigt fundament, hvor ressourcerne i form af økonomi og kapacitet, står mål med den hjælp og støtte der efterspørges og de mange mennesker, der stiller sig til rådigheder og byder ind med et frivilligt engagement og virke. Med andre ord handler et bæredygtigt fundament for Frivilligcenter Hillerød om, at besidde de fornødne ressourcer til både at kunne understøtte, involvere og motivere vores (potentielle) medlemmer og (mulige) samarbejdspartnere – og agere lokal katalysator for aktivt medborgerskab, fællesskaber og lokale netværk.

 Et bæredygtigt fundament

For at få skabt et bæredygtige fundament for Frivilligcenter Hillerød skal arbejdet fortsætte med at tilbyde og videreudvikle vores kerneydelser - parallelle med indsatser indenfor nedenstående tre udviklingsområder:

a) Gruppering af frivilligcentrets medlemmer – med det formål at styrke kommunikationen med og mellem medlemmerne. Derudover skal det bidrage til at motivere medlemmerne til at indgå i netværkssamarbejde og ressourcedeling på tværs samt øge deltagelsen i frivilligcentrets virke og udvikling. På sigt vil vi afdække om der skal skabes en ny organisationsstruktur for frivilligcentret.

b) Værdisætning af det frivillige sociale arbejde lokalt – med formålet at synliggøre frivilligcentret og medlemsforeningernes værdi og hvad de mange foreningers sociale fællesskaber og netværk bidrager med menneskeligt og samfundsmæssigt.

Når mennesker engagerer sig i hinanden lokalt, så vokser tilliden og når tilliden er høj så udvikler samfundet sig både menneskeligt og økonomisk. Vi ønsker at bidrage til at synliggøre, hvordan og i hvilket omfang, vi og vores (sociale) frivillige medlemsforeninger og grupper bidrager med sociale indsatser, ressourcer og netværk, der er værdifulde både for de mennesker der hjælpes, den der hjælper og for samfundsøkonomien lokalt. Med synliggørelse af værdien af indsatserne kan vi i højere grad argumentere for nødvendigheden af den støtte og rammer, der skal til for at gennemføre indsatserne. Synliggørelse af værdien af foreningernes indsatser, er samtidig et vigtigt redskab i forhold til at tiltrække nye frivillige og brugere, støtte fra andre aktører samt i forhold til at opnå viden om, hvad der virker og hvad der bør udvikles/forbedres.

c) en grundlæggende økonomi – med formålet at skabe en stabil drift af frivilligcentret, der går ud over etårige bevillinger. En mere stabil finansiering er nødvendig for at kunne fastholde et personale, der kan sikre kvalitet, kontinuitet og sammenhængskraft i frivilligcentret og udvikle det knudepunkt, som sætter de frivillige kræfter i spil i og udenfor frivilligcentret.

 

HER er en uddybning af strategiplanens indsatsområder og aktiviteter 2016-2018.

Tidligere handleplaner:

FrivilligBørsen 2018
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Find Et Frivilligjob Job