Strategi og handlingsplaner

Strategi for Frivilligcenter Hillerød 2022-2024

Mangfoldig deltagelse i lokale fællesskaber

Strategien er udarbejdet på bagkanten af en corona-pandemi, der har haft store konsekvenser for foreningslivet og de lokale fællesskaber. Mange foreninger oplever, at fællesskabet skal genopbygges, både pga. fald i medlemstallet og fordi engagementet blandt frivillige har ændret sig. Nye frivillige kom ifm. med corona-tiltag til – og en del forsvandt igen, da livet blev mere normalt. Mens nogle ildsjæle valgte helt at stoppe deres engagement. Parallelt har corona og samfundets nedlukning sat fællesskaber og relationer under pres og skabt en ensomhedsbølge, som ikke er set tidligere. Ensomhed rammer alle aldersgrupper og samfundsgrupper og tallet er dokumenteret stigende. Årsagen og dermed løsningen er flerstrenget. Er man engageret i et fællesskab og sociale aktiviteter, har man oftere også et socialt netværk, der fremmer mental og fysisk sundhed. Dog er deltagelse ikke ensbetydende med at man føler sig som del af fællesskabet. Tilgængelighed (socialt og fysisk) såvel som værtskab er afgørende parametre for, hvem der kan og vil deltage i et fællesskab.

Vi vil i 2022 have fokus på at understøtte de lokale foreninger i at genopbygge og udvikle flere og mere inkluderende fællesskaber tilpasset den nye kontekst. Og vi vil arbejde med at motivere og engagere til frivilligt engagement og deltagelse på flere måder. Vi vil derfor være undersøgende dels ift. at afklare interesser og nye behov ift. vores kerneydelser og aktiviteter. Dels ift. at identificere lokale behov og mulighed for samarbejdspartnere og -former for at gå sammen om at løse sociale udfordringer - særligt forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed.

Vision
Frivilligcentret bidrager til et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte.

Formål
Frivilligcenter Hillerød skaber rammer for deltagelse og fællesskaber og har til formål at støtte, synliggøre, udvikle og fremme særligt den sociale frivillighed i det brede foreningsliv lokalt.

  • Vi øger kvaliteten og mangfoldigheden af det lokale frivillige arbejde ved at støtte, udvikle og inspirere frivillige foreninger og initiativer samt hjælpe nye foreninger i gang
  • Vi gør det lettere at være frivillig forening, lettere at blive frivillig og lettere at finde veje til deltagelse, hjælp og støtte i civilsamfundet.
  • Vi øger den sociale sammenhængskraft og styrker en helhedsorienteret social indsats gennem netværksdannelse, brobygning og samarbejde på tværs af alle foreninger og mellem foreninger, kommuner og erhvervsliv.

Kerneydelser
Det gør vi gennem vores kerneydelser – vores helt centrale opgaver. Kerneydelserne er:

  • Foreningsservice

Vi tilbyder foreningsudvikling gennem rådgivning og konsulentbistand og vi stiller lokaler og faciliteter til rådighed for alle kommunens foreninger og fællesskaber, der tilvælger medlemskab.

  • Rekruttering og formidling af frivilligt arbejde

Vi hjælper foreninger med at rekruttere og engagere frivillige, og vi hjælper borgere med at finde vej til frivilligt engagement og deltagelse – uanset alder, baggrund eller funktionsevne.

  • Selvhjælp

Vi etablerer trivselsgrupper for børn og unge og understøtter dannelse af selvhjælps- og netværksgrupper som selvorganiserede grupper eller i regi af en (lokal)forening.

  • Netværksdannelse

Vi samler relevante foreninger, grupper og andre aktører om at løse lokale sociale udfordringer og dele viden og læring på tværs.

  • Opstart og drift af projekter (projektvugge)

Vi understøtter andres projekter og tager selv initiativ til projekter, der understøtter deltagelse for flere, i samarbejde eller partnerskab med relevante samarbejdspartnere.

  • Borgerrettede aktiviteter

Vi hjælper mennesker lokalt med at finde vej til deltagelse i fællesskaber, frivillighed, hjælp og støtte.

Strategiske indsatsområder

Frivilligcenter Hillerøds bestyrelse har besluttet, at vi bygger videre på de strategiske indsatsområder, som blev identificeret for perioden 2019-2021: ”Synlighed”, ”Brobygning”, ”Dokumentation og evaluering” samt ”Langsigtet økonomisk grundlag”. De to sidste indsatsområder lægges i denne strategi sammen under ”En bæredygtig organisation”.

Styrket synlighed
Vi vil fortsætte arbejdet for at stå stærkt som et lokalt knudepunkt for frivilligt socialt engagement, deltagelse og lokal virkelyst. Dette ved at fokusere vores kommunikation og fortællinger om det vi kan, gør og bidrager til af social værdi og udvikling for rigtig mange mennesker lokalt sammen med vores medlemmer, frivillige og samarbejdspartnere.

Brobygning til mangfoldig deltagelse
Vi vil arbejde for at få flere unge med i lokale fællesskaber. Vi vil tilskynde lokale foreninger og fællesskaber til at arbejde med at skabe større social tilgængelighed i eksisterende og nye lokale fællesskaber og aktiviteter. Og vi vil udforske og afprøve nye veje og samarbejdskonstellationer med lokale foreninger, kommunale institutioner og andre aktører for at styrke en mere helhedsorienteret social indsats, der bidrager til inklusion og velfærd for flere.

En bæredygtig organisation
Vi vil arbejde strategisk for at skabe en bæredygtig sammenhæng mellem frivilligcentrets mål, aktiviteter, ressourcer, kompetencer, økonomi og resultater og sikre ordentlige arbejdsvilkår og -miljø for alle ansatte og frivillige. Vi vil desuden arbejde med løbende erfaringsopsamling og dokumentation for at sikre læring, udvikling og kvalitet i vores indsatser og resultater.

Frivilligcenter Hillerøds strategi 2022-2024 understøttes af en etårig handleplan, der udformes af sekretariatet.

Frivilligcenter Hillerød tilslutter sig i øvrigt frivilligcentrenes kvalitetsmodel, som er udviklet af Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe).

Godkendt af Frivilligcenter Hillerøds bestyrelse den 9.11.2021

 

Frivilligcenter Hillerøds Strategi for 2022-2024 understøttes af en Handle- aktivitets- og ressourceplan 2022, der beskriver indsatsområder, aktiviteter og målsætninger.

Hillerød, 9. april 2019.