Medlemsmøde og generalforsamling udskudt

GFmedlemsmoede2019 1 velkomstBestyrelsen har besluttet at udskyde Frivilligcenter Hillerøds medlemsmøde og generalforsamling, der skulle være holdt d. 19. marts 2020.

Vi snyes ikke, at det er hensigtsmæssigt at holde vores generalforsamling på et tidspunkt, hvor flere af vores medlemmer af hensyn til eget og andres helbred føler sig nødsaget til at afholde sig fra større eller tætte forsamlinger – herunder vores kommende GF.

Vi ser generalforsamlingen og medlemsmødet som en festlig dag, og vi vil gerne give alle vores medlemmer mulighed for at deltage, mødes på tværs og bidrage til den demokratiske proces. Det mener vi, at vi bedst kan gøre, ved at holde generalforsamlingen på et senere tidspunkt.

Vi vender tilbage med en dato for afholdelse af generalforsamling, når der er en klar udmelding for, hvornår vi på forsvarlig vis kan genåbne frivilligcenteret og mødes med hinanden igen.

Generelt om aktiviteter og møder i frivilligcentret ifm. udbruddet af coronavirus
Indtil videre fortsætter vi i frivilligcentret som vanligt, dog med hensyntagen til de generelle anbefalinger, der er fra myndighederne.

Vi ved dog, at nogle af jer har medlemmer og deltagere, der tilhører grupper, som er sårbare eller særligt udsatte i tilfælde af smitte med coronavirus. Vi anbefaler, at I internt i jeres gruppe/forening drøfter og afgør, hvilke tiltag I finder nødvendige for at tage hensyn og undgå spredning af smitte. Enkelte patientforeninger har allerede besluttet at udskyde eller aflyse alle lokale aktiviteter i en periode.

Husk at selvom vi er mange, der umiddelbart ikke er i farezonen, så har vi alle en forpligtigelse til at tage hensyn til og passe på dem, der er særligt udsatte.
Vi opfordrer derfor til, at vi alle bruger vores fornuft og til enhver tid følger de gældende anbefalinger og retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

Vi glæder os til at se jer, når vi er tilbage til normale forhold igen.


Angående generalforsamlingen:

Bestyrelsesarbejde i Frivilligcenter Hillerød
Frivilligcenter Hillerød ledes af en bestyrelse på fem personer og to suppleanter. I 2019 har der været fem valgte bestyrelsesmedlemmer, ét bestyrelsesmedlem udpeget af bestyrelsen og en suppleant. Da Leyla Lavrsen forlod Kvindekrisecenteret i august 2019, gik hun også ud af bestyrelsen. Suppleant Pia Charlotte Olsen blev derefter bestyrelsesmedlem. Der er i år tre medlemmer på valg, som alle ønsker at genopstille. I 2018 besluttede generalforsamlingen, at bestyrelsen fremover kan udpege op til yderligere to bestyrelsesmedlemmer udenfor frivilligcentrets medlemskreds for et år ad gangen. Det ønsker bestyrelsen også at gøre i år.

Regnskab og indkomne forslag
Resultatopgørelse og det reviderede regnskab for 2019 og indkomne forslag udsendes til medlemmer og kan læses på vores hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen. Det kan også rekvireres i print ved henvendelse i frivilligcentret.

Kontingent for 2020
Kun medlemmer med gyldigt medlemskab har stemmeret ved generalforsamlingen. Kontingentet pr. år for en forening/gruppe er kr. 250,-. Beløbet bedes indbetalt til Danske Bank på konto nr. 3543 – 109 98 964 (påfør venligst foreningens fulde navn og kontaktoplysninger). Eller kig forbi frivilligcentret og betal kontant.


Dagsorden

Ordinær generalforsamling i Frivilligcenter Hillerød
Torsdag den 19. marts 2020 kl. 20.00-21.00 i Kedelhuset, Fredensvej 12b, 3400 Hillerød

Generalforsamlingen indkaldes jf. vedtægter for Frivilligcenter Hillerød §4, stk. 2 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 1. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
 1. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
 1. Fremlæggelse af budget til orientering, herunder fastsættelse af kontingent
 1. Indkomne forslag
 1. Valg til bestyrelsen
 • På valg er:
  - Pia Charlotte Olsen, Salto (ønsker at modtage genvalg)
  - Hanne Hou, Mødrehjælpen Hillerød (ønsker at modtage genvalg)
  - Lars Elbrandt, Røde Kors Hillerød (ønsker at modtage genvalg)
 • Udpegning af yderligere 1-2 bestyrelsesmedlemmer (jf. vedtægtsændring 2018)
 1. Valg af suppleanter                          
 1. Valg af intern revisor
 1. Valg af registreret/statsautoriseret revisor
 1. Eventuelt

Ad punkt 5: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt pr. mail til bestyrelsesformand Peter Andersen, pazealand@hotmail.com, senest 14 dage før generalforsamlingen (den 5. marts 2020).

FrivilligBørsen 2018
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Find Et Frivilligjob Job