Vel mødt til online generalforsamling 2021

Hermed inviteres alle medlemmer til Frivilligcenter Hillerøds generalforsamling torsdag d. 18. marts 2021 kl. 17.00-18.30.

På grund af COVID-19 gennemfører vi i år generalforsamlingen som et onlinemøde. Derved undgår vi smittespredning og passer bedst på os selv og hinanden.

Alle tilmeldte får tilsendt et mødelink, en udførlig vejledning og en guide til gennemførelse af generalforsamlingen. Mødelinket åbner kl. 16.30, hvor der vil være tid til digital onboarding og afprøvning af funktioner.

Bestyrelsen og sekretariatet er meget optaget af, hvordan vi kan afholde vores generalforsamling online uden at gå på kompromis med vedtægter, demokrati, diskussionsmuligheder og en god oplevelse.

Vi ønsker at sikre trygge, digitale rammer for generalforsamlingen. Derfor har vi udarbejdet en forretningsorden for generalforsamlingens afvikling, som godkendes på generalforsamlingen.

Forretningsordenen kan læses her.

Selve generalforsamlingen vil forløbe jf. Frivilligcenter Hillerøds vedtægter efter nedenstående dagsorden.

Bestyrelsen i Frivilligcenter Hillerød
I 2020 har bestyrelsen bestået af fem bestyrelsesmedlemmer, valgt for to år ad gangen, en suppleant og ét bestyrelsesmedlem udpeget af bestyrelsen. Pia Charlotte Olsen, som repræsenterede Salto, valgte desværre at træde ud af bestyrelsen ved årsskiftet og blev erstattet af suppleant Kristine Bjørnbak Jørgensen fra Kvindekrisecentret. Der er i år to bestyrelsesmedlemmer på valg, som begge ønsker at genopstille.

Regnskab og indkomne forslag
Det reviderede regnskab for 2020 og indkomne forslag udsendes til medlemmerne på mail og kan læses på vores hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen (10. marts 2021).

Tilmelding
Tilmelding foregår online via NemTilmeld. Sidste frist for tilmelding er den 11. marts 2021.

Klik her for at tilmelde dig.

Alle stemmeberettigede medlemsforeninger/-grupper skal udpege en stemmeansvarlig person, som er ansvarlig for organisationens stemmeafgivning. Angiv ved tilmelding, om du deltager som stemmeansvarlig eller ej. Har du brug for hjælp til tilmeldingen, kan du kontakte Thilde S. Hansen, tlf. 22576698.

Stemmeret og kontingent for 2021
Kun medlemmer med gyldigt medlemskab har stemmeret ved generalforsamlingen. Kontingentet for en forening/gruppe er kr. 250,-. Beløbet bedes indbetalt til Danske Bank på konto nr. 3543 – 109 98 964 (påfør venligst foreningens fulde navn og kontaktoplysninger).

Vi glæder os til at se repræsentanter fra alle vores medlemsforeninger og grupper til årets online generalforsamling

Peter Andersen,
Bestyrelsesformand, Frivilligcenter Hillerød
pazealand@hotmail.com


 Ordinær generalforsamling i Frivilligcenter Hillerød
Torsdag den 18. marts 2021 kl. 17.00-18.30

OBS! Mødelinket åbner kl. 16.30 til digital onboarding og afprøvning af funktioner.

Generalforsamlingen indkaldes jf. vedtægter for Frivilligcenter Hillerød §4, stk. 2 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

 2. Godkendelse af forretningsorden for afvikling af digital generalforsamling, herunder udpegning af digital tovholder
  Den digitale tovholder assisterer dirigenten i den tekniske afvikling bl.a. ved at holde styr på talerrækken, håndtere chathenvendelser samt evt. tekniske udfordringer undervejs.

 3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

 4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
  Revideret regnskab udsendes 8 dage før generalforsamlingen (den 10. marts 2021).

 5. Fremlæggelse af budget til orientering, herunder fastsættelse af kontingent

 6. Indkomne forslag
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt pr. mail til bestyrelsesformand Peter Andersen, pazealand@hotmail.com, senest 14 dage før generalforsamlingen (den 4. marts 2021).

 7. Valg til bestyrelsen
  På valg er:
  - Peter Andersen, Danmarks Naturfredningsforening (ønsker at modtage genvalg)
  - Jørgen Nielsen, Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (ønsker at modtage genvalg)
  Information om evt. af bestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlemmer

 8. Valg af suppleanter

 9. Valg af intern revisor

 10. Valg af registreret/statsautoriseret revisor

 11. Eventuelt
Hjælp lokalt
Foreningsvejviser
Trivselsgrupper
Kom med
Kalender
Youtube